Work-Integrated Learning

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 3

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

Work-Integrated Learning : WIL

กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน

Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development

องสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ “Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development”

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1 2