โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 3

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Admin

16 พฤศจิกายน 2559

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

Admin

6 สิงหาคม 2559

Work-Integrated Learning : WIL

กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL)

Admin

15 มิถุนายน 2559

Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development

กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ “Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development” ในการประชุมครั้งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

Admin

14 มิถุนายน 2559

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Admin

9 มิถุนายน 2559

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122
1 2