novotel

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ

รงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา นักศึกษาท่านใดสนใจร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา กับทางโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20