MOU

ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU)

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ

โครงการการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนฯ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการ “การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อการมีงานทำของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา”

1 2