MOU

โครงการการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนฯ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการ “การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อการมีงานทำของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา”

1 2