LTD

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 3

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เชิญคุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ วิทยากรจากบริษัท S.B. FURNITURE INDUSTRY CO.,LTD. มาเตรียมความพร้อมและให้ความรู้นักศึกษา

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษลุกฟูกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากโดยใช้เครื่องหมายการค้า HiPLE-ACE ให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 1

กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ