โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

กองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ

Admin

18 พฤศจิกายน 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122