โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

กองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ

Admin

18 พฤศจิกายน 2015