gistda

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการ ฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี