สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5

Admin

2 มิถุนายน 2560