CWIE

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

      วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)