coop

ตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

1 2 3 28