โครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2