ประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

Admin

22 เมษายน 2016

สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558

กองสหกิจศึกษาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีนางสาว ณหทัย บุญชื่นสุข นักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

Admin

1 พฤษภาคม 2015