ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรองอธิการบดี (ผศ.รุจี พาสุกรี) เป็นประธานในที่ประชุม

Admin

20 มิถุนายน 2561