อาจารย์ภูษิต แสงประดับ

ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561

 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13 .00 – 16.30 น. กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรองอธิการบดี (ผศ.รุจี พาสุกรี) เป็นประธานในที่ประชุม