ติดตาม CWIE คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (เวลา 13.00-15.00 น.) กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Admin

31 มกราคม 2565

ติดตาม CWIE คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (เวลา 10.00-12.00 น.) กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Admin

31 มกราคม 2565

ติดตาม CWIE คณะวิทย์ฯและวิทยาลัยผู้ประกอบการฯ

ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

Admin

17 มกราคม 2565

โครงการ CWIE รุ่นที่ 1 (6 มกราคม 2565)

ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 (วันที่ 6 มกราคม 2565) มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 1

Admin

6 มกราคม 2565
1 2