สหกิจศึกษานานาชาติ

ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

กองสหกิจศึกษา นำโดย อ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) อ.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ และ อ.สถิตเทพ สังข์ทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในหัวข้อ Automatic Displacement Sensor & Automatic Suspension Load

โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

กองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ