ศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม

ประชุมกองสหกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้เชิญผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม)  โดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้ประชุมหารือตามระเบียบวาระต่าง