วันพ่อแห่งชาติ

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช