การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

Admin

6 สิงหาคม 2016

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Admin

9 มิถุนายน 2016