โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ปี

กองสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาระยะเวลา 1 ปี

Admin

10 กันยายน 2015

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

การเตีรยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้มีการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการออกสหกิจศึกษา โดยมี ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และนักวิชาการศึกษา ได้ให้คำปรึกษา

Admin

21 กรกฎาคม 2015
1 2