ประชุมแนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน

กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน โดยมี ผศ.ดร.สุภาภร ฉัตรภิญโญจินดา เป็นประธานการประชุม

Admin

12 พฤศจิกายน 2015