ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด และ อ.เบญจมาศ สอนคำ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference 2017) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

Admin

9 มิถุนายน 2560

การนำเสนอผลสะท้อนกลับของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้นำในการนำเสนอผลสะท้อนกลับของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19

Admin

21 สิงหาคม 2558