โครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

Admin

9 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558 ด้านวิทยาศาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

Admin

15 มกราคม 2559