ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560