ปรึกษาหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท TN Group

กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้เข้าหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีและการออกแบบฯ ณ บริษัท TN Group

Admin

24 สิงหาคม 2016