ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ปี

กองสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาระยะเวลา 1 ปี