คณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง

หารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

      ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กองสหกิจได้ร่วมหารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง