กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ มีการปรับแนวปฏิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศใหม่ หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการ ฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงการต่างประเทศ