PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD

     บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ภายใต้แบรนด์ S-Oil มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา      สามารถติดต่อและแจ้งกลับได้ที่ นายชนิตร์นันท์ ศุภมัสดุอังกูร (ฝ่ายบุคคล) โทร.064-5854370, 081-7777958, 034-106983 ต่อ 0      หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ เอกสารแนบ

Admin

10 March 2021

Air Save Co., Ltd.

   บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีขอบข่ายงานให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม งานวางและจัดทำผังเมือง มีความประสงค์ขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/นักศึกษาฝึกงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 อัตรา    หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัทสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ที่ : 02-540-0055 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ เอกสารแนบ

Admin

11 November 2020

BANG BANG TOUR COMPANY LIMITED

          บริษัท ปั้ง ปั้ง ทัวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ตลาดจีน FIT สำนักงานตั้งอยู่ที่ 9/134 หมู่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาด เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ตลาดลูกค้า ตลาดจีน Group, คนไทย และตลาดเอเชีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง เจอสถานการณ์จริง ได้พูดคุยสื่อสารกับลูกค้า เจอปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง หลังจากจบการฝึกงานแล้ว นักศึกษาก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้และพัฒนาในวิชาชีพต่อไป หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ รายละเอียดงาน

Admin

25 February 2020