PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD

     บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ภายใต้แบรนด์ S-Oil มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา      สามารถติดต่อและแจ้งกลับได้ที่ นายชนิตร์นันท์ ศุภมัสดุอังกูร (ฝ่ายบุคคล) […]

Admin

10 March 2564

ACADEMIC EXCHANGE CORPORATION COMPANY LIMITED

    บริษัท ACADEMIC EXCHANGE CORPORATION COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อและผู้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพในอนาคต มีความประสงค์ขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตำแหน่งงานตัดต่อ/กราฟิก จำนวน 2 อัตรา (หากมีทักษะในโปรแกรม Adobe Photoshop / Adobe Premiere […]

Admin

5 March 2564

Air Save Co., Ltd.

   บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีขอบข่ายงานให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม งานวางและจัดทำผังเมือง มีความประสงค์ขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/นักศึกษาฝึกงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 อัตรา    หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัทสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ที่ : 02-540-0055 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ เอกสารแนบ

Admin

11 November 2563

PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD

      บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ภายใต้แบรนด์ S-Oil มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา สามารถติดต่อและแจ้งกลับได้ที่ นายชนิตร์นัน ศุภมัสดุอังกูร (ฝ่ายบุคคล) โทร.064-5854370, […]

Admin

16 October 2563
1 2