คู่มือการใช้ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

1.ค้นหาข้อมูลโดยกรอกข้อมูลของสถานประกอบการเท่าที่จำเป็น (เลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้) จากนั้นกดค้นหาข้อมูล


2.จะปรากฏรายการที่ทำการค้นหา


3.ในคอลัมน์รายละเอียด เมื่อคลิกแสดง จะพบข้อมูล ดังนี้

    3.1 แท็บ สถานประกอบการ


    3.2 แท็บ นักศึกษา


    3.3 แท็บ อาจารย์นิเทศ


1.ค้นหาข้อมูลโดยกรอกข้อมูลนักศึกษาเท่าที่จำเป็น (เลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้) จากนั้นกดค้นหาข้อมูล


2.จะปรากฏรายการที่ทำการค้นหา


3.ในคอลัมน์รายละเอียด เมื่อคลิกแสดง จะพบข้อมูล ดังนี้


    3.1 เมื่อคลิก ชื่ออาจารย์นิเทศ จะพบข้อมูลอาจารย์นิเทศ


    3.2 เมื่อคลิก ชื่อสถานประกอบการ จะพบข้อมูลสถานประกอบการ


1.ค้นหาข้อมูลโดยกรอกข้อมูลอาจารย์นิเทศเท่าที่จำเป็น (เลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้) จากนั้นกดค้นหาข้อมูล


2.จะปรากฏรายการที่ทำการค้นหา


3.ในคอลัมน์รายละเอียด เมื่อคลิกแสดง จะพบข้อมูล ดังนี้