บุคลากร

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

อาจารย์

งานสหกิจศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาอาชีพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ