บุคลากร

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          wasukarn.nga@rmutr.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          sonrod_y@hotmail.com

อาจารย์ภูษิต แสงประดับ

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          phusit.s@rmutr.ac.th

งานสหกิจศึกษา

นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ

ตำแหน่ง:       นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์:      02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:        02 441 6058

E-mail :          wimolphan.pac@rmutr.ac.th

นางเสาวรส กาญจนวรงค์

ตำแหน่ง:       นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์:      02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:        02 441 6058

E-mail :          saowaros.kan@rmutr.ac.th

นางสาวสิรินธร์ ณ วาโย

ตำแหน่ง:       นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์:      02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:        02 441 6058

E-mail :          sirin.naw@rmutr.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา เมืองช้าง

ตำแหน่ง:          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          kanjana.mue@rmutr.ac.th

นางสาวสริญญา ไววิ่งรบ

ตำแหน่ง:          นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          sarinya.wai@rmutr.ac.th

งานพัฒนาอาชีพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรุจิรา จุ่นบุญ

ตำแหน่ง:          นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          ruchira.jun@rmutr.ac.th

นางสาวธิติมา แช่มมั่นคง

ตำแหน่ง:         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

E-mail :          thitima.cham@rmutr.ac.th