คณะ

คณะบริหารธุรกิจ

พื้นที่ศาลายา

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2834, 2835

โทรสาร:           -

Website :        http://busly.rmutr.ac.th

E-mail :           -

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

โทรศัพท์:         02 222 2284 ต่อ 5319, 5330, 5350

โทรสาร:           02 222 2284 ต่อ 5331

Website :        http://bua.rmutr.ac.th

E-mail :           -

วิทยาเขตวังไกลกังวล

โทรศัพท์:         032 618 500

โทรสาร:           032 618 570

Website :        http://www.bakkw.rmutr.ac.th

E-mail :           -

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พื้นที่ศาลายา

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2621, 2622

โทรสาร:           -

Website :        http://en.rmutr.ac.th

E-mail :           -

วิทยาเขตวังไกลกังวล

โทรศัพท์:         032 618 542

โทรสาร:           -

Website :        www.kkw.rmutr.ac.th

E-mail :          kererat_kkw@hotmail.com

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โทรศัพท์:         032-618-500 ต่อ 4712

โทรสาร:           -

Website :        http://www.idt.rmutr.ac.th

E-mail :           -

โทรศัพท์:         032 618 500 ต่อ 3113

โทรสาร:           032 618570

Website :        http://www.rmutr-hospitality.com

E-mail :          hti@rmutr.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยเพาะช่าง

โทรศัพท์:         02 441 600 ต่อ 2781

โทรสาร:           -

Website :        http://arch.rmutr.ac.th

E-mail :           -

โทรศัพท์:         02 226 5925 ต่อ 5105, 5204

โทรสาร:           02 222 2814 ต่อ 5105

Website :        http://la.rmutr.ac.th

E-mail :          liberal_arts2011@hotmail.com

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 6100

โทรสาร:           -

Website :        http://www.pohchang.rmutr.ac.th

E-mail :           -