การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)

Admin

6 พฤษภาคม 2565
1 2 3