61-06-15 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์