Admin

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564

 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี (รองอธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564

ตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

1 2 3 31