การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5

สมาคมสหกิจฯจะจัดฝึกอบรม หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 เมษายน 60 ณ ศูนย์ฯอิมแพค เมืองทองฯ

Admin

2 มีนาคม 2560

ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

อ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) อ.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ และ อ.สถิตเทพ สังข์ทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

Admin

9 ธันวาคม 2558

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

กองสหกิจศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (Mr.Said Hossaini นักศึกษาสาขาวิชา Electrical Engineering University of Victoria, Canada)

Admin

8 ธันวาคม 2558

โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

กองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ

Admin

18 พฤศจิกายน 2558