บุคลากร

ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานสหกิจศึกษา

งานพัฒนาอาชีพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ