FORM

นักศึกษาอาจารย์นิเทศสถานประกอบการ

กสศ. 01 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 02 Cooperative Education-Student Application Form pdf / doc

กสศ. 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 04 แบบเสนองานสหกิจศึกษา แบบตอบรับ pdf / doc

กสศ. 05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน pdf / doc

กสศ. 06 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 07 แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์ pdf / doc

กสศ. 08 แบบแจ้งโครงร่าง รายงานการปฏิบัติงาน pdf / doc

กสศ. 13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา pdf / doc

กศส. 16 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 17 แบบคำร้องทั่วไป / กรณีเปลี่ยนสถานประกอบการ / อื่นๆ pdf / doc

กสศ. 18 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 22 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน pdf / doc

กสศ. 09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 14 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 15 สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ฟอร์มแนวนอน) pdf / doc

กสศ. 19 แบบสอบถามอาจารย์นิเทศ pdf / doc

กสศ. 20 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 21 แบบขอเปลี่ยนแปลงการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา pdf / doc

กสศ. 23 แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ pdf / doc

กสศ. 24 แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา pdf / doc

กสศ. 27 แบบขออนุมัติการนิเทศออนไลน์ pdf / doc

กสศ. 11 Evaluating the performance of Cooperative Education Students pdf / doc

กสศ. 12 Questionnaire for Job supervisor pdf / doc