ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
  • ได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  • ได้สิทธิประโยขน์การลดหย่อนภาษี 2 เท่า (พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547)
  • ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับการพัฒนา
  • มีโอกาสของการเพิ่มมูลค่า หรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้
  •  มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจำที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุนในการรับสมัครและสอนงาน