สถานประกอบการ

MOU คืออะไร?

      MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding เป็นเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ อาจจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย  (ถ้าเข้าเงื่อนไขอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969)

               **หมายเหตุ MOU จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้น

สถานประกอบการได้อะไรจากการทำ MOU

  • ได้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา

  • ได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

  • ได้สิทธิประโยขน์การลดหย่อนภาษี 2 เท่า (พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547)

  • ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับการพัฒนา

  • มีโอกาสของการเพิ่มมูลค่า หรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้

  •  มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจำที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุนในการรับสมัครและสอนงาน