นักศึกษา

           การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่สถานประกอบการต้องการ คือ บัณฑิตรู้จักคน รู้จักตนรู้จักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพการวางแผนการทำงาน ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การรู้จักการแก้ไขปัญหา การมีเทคนิคการสื่อสาร เป็นต้น

         บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึษา

  • ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสบการณ์กับคณะ/สาขาวิชา

  • ต้องผ่านการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2553

  • ต้องไปรายงานตัว ณ สถานประกอบการภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยหนังสือส่งตัวและบัตรประจำตัวนักศึกษา

  • ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

  • ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

  • ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ เพื่อติดต่อส่งเอกสารตามที่กำหนดเวลาในปฏิทินสหกิจศึกษาและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

  • หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ

  • ต้องหมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจริง