ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้มีการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการออกสหกิจศึกษา โดยมี ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา)และ อ.ประชม ทางทอง (อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์) ได้ให้คำปรึกษา พร้อมแนะแนวทางการออกสหกิจศึกษา กับอาจารย์นิเทศและนักศึกษาจากกวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง) ได้เข้าร่วมพูดคุยและรับฟังการแนะแนวทางสหกิจศึกษา ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์