โรงแรมรายาวดี กระบี่

       โรงแรมรายาวดี กระบี่ โดยบริษัทพรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด (Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.) ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้จัดทำโครงการรับนักเรียน นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันอุดมศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ตรงในสายงานอาชีพจากสถานประกอบการ (Real World Practice) ก่อนสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

       หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน กับทางบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ