การประกวด CWIE ดีเด่น เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

      วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2566 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
  นายพงศธร พลับนิ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง
  อาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทอง
  โครงงาน “การลดปริมาณครีบยาง จากกระบวนการหล่อยาง”
 • ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
  นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
  โครงงาน “การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชุด เที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล By ANNGLE”
 • ด้านนวัตกรรมดีเด่น
  นางสาวนริศรา สมบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  อาจารย์นิเทศ: ผศ.อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ
  โครงงาน “ฟื้นฟูและปรับปรุงรถ AGV เคลื่อนย้ายถุงปูนซิเมนต์”
ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 ห้องประชุม 403