ผลการประกวด CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ

นายพงศธร พลับนิ่ม 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง
โครงงาน “การลดปริมาณครีบยาง จากกระบวนการหล่อยาง”

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
โครงงาน”การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ชุด เที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล
By ANNGLE”

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้