เข้าร่วมชมการประกวด โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565

เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565”

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -17.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่

Link Zoom: https://zoom.us/j/5680503181

Meeting ID: 5680503181

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชปรุงรสพร้อมทานในรูปแบบฟรีซดราย
โดย นางสาวสุธิดา แตงสาขา นางสาวณัฐชยา ทองประเสริฐ และนางสาวกนกวรรณ อุดมชัย
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: ดร.กิติยา สุเหม และอาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมเห็ดหัวลิง
โดย นางสาวเนาวรัตน์ สังข์อนันต์ นางสาวอภิญญา แป้นไทย และนางสาวกชวรรณ จ้อยสองศรี
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: ดร.วัชรฌาณ์ ครองเคหา และอาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด

3.E-book นำเนอข้อมูลสินค้า ร้าน Best it
โดย นายนพดล ขันเงิน และนายอนุวัฒน์ ทวนทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์นภารัตน์ ชูไพร

4.ระบบแจ้งเตือนการ เปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ
โดย นางสาวสุนิสสา สุขประเสริฐ นางสาวภัทรานิษฐ์ จอมแสง และนายศุภลักษณ์ พรหมมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น

5.อุปกรณ์วัดค่าความเข้มแสงด้วย LDR เพื่อเปิด – ปิด ไฟต้นไม้
โดย นายอลงกรณ์ ยันตรีสิงห์ นายรัตนพล แสงทอง และนายธนวัฒน์ คล้อยสวาสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ณัฎฐพล แจ้งจงดี อาจารย์หาญศึก สุชาติกุล และอาจารย์เฉลิม จินาตุน

6.การลดปริมาณครีบยาง จากกระบวนการหล่อยาง
โดย นายพงศธร พลับนิ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง

7.รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง Urban Design and Development Center
โดย นางสาวธัญชนก ปมุติโต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต

1.ม็อกเทลประจำวัน: ดีไวน์ เลิฟ โพชัน
โดย นางสาวเธียรธัญญ์ ไทวะกุณฑ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

2.กระบวนการผลิตไลฟ์สดข่าวชาวบ้าน
โดย นายอนุชิต ศรีซ้อน และนางสาวจุฑามาศ วงศ์ราษฎร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี

3.สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตา คานะบนแฟลชการ์ด
โดย นางสาวกชนิภา เตชะนัทธพงศ์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

4.การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชุด เที่ยวญี่ปุ่นกับน้องเกิ้ล By ANNGLE
โดย นางสาวกัญญาพัชร ทัศน์ละมัย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

5.สื่อการเรียนรู้อักษรภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
โดย นางสาวกนกวรรณ ยงฉาย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

6.กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเกาะช้าง รีสอร์ท
โดย นายภคพล แก้วไชยพาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ

7.โครงงานพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
โดย นางสาวมณฑิตา หวังดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ

8.นิทานสำหรับเด็กที่กลัวโรงพยาบาล เรื่อง เอริกะจังกับอัศวิน 1000 คน
โดย นายกรณ์ คุปติสุนทร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค

1.การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนบนฟิล์มพลาสติกจากแมลงและสัตว์อื่น
โดย นายปัถวีร์ ช่างสลัก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง

2.การลดความเสียหายต่อ IGBT ในวงจรของเครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
โดย นายจารุกิตติ์ ประพงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค โห้ทองคำ และดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา

3.การใช้งานหุ่นยนต์แขนกลทำงานร่วมกับคน
โดย นางสาวชรินรัตน์ จันเจริญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา และดร.ณัฐสิทธิ์ ด่านชลวิจิตร

4.ฟื้นฟูและปรับปรุงรถ AGV เคลื่อนย้ายถุงปูนซิเมนต์
โดย นางสาวนริศรา สมบูรณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ

5.การออกแบบหม้อแปลงและคอยล์เหนี่ยวนำความร้อน
โดย นายธนบดี ก๋งอุบล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ ดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา และดร.ประสพโชค โห้ทองคำ