โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท

     โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน
โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่ง ดังนี้

  • Front Office
  • F&B Service
  • Kitchen
  • Recreation/Sport
  • Kids Club
  • Spa
  • Engineering
  • People & Culture (HR)
  • Learning & Development

   หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน กับทางโรงแรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ