ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 กองสหกิจศึกษาได้จัดประชุมด้านการรณรงค์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน No Gift Policy โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นประธานในที่ประชุม และมีบุคลากรกองสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ กองสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มทร.รัตนโกสินทร์