บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

     เนื่องด้วยบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบและติดตั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมแก่หน่วยงานราชการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CCTV, Fiber Optic Cable, Power, Control, Computer & Network, Wireless Network, IOT, Data Center และการพัฒนา Solution ต่างๆ สำหรับงานที่มีความเฉพาะ ทางบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เข้าฝึกงานภายในองค์กรในช่วงระยะเวลาตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ความรู้และประสบการณ์จริงในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี
 
สถานที่ฝึกงาน
บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
8/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด
20/99 หมู่ 9 อาคารธนวัชร ชั้น1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน กับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ หรือติดต่อ : คุณจรรยาพัชร โชคดีวนิชวัฒนา Tel. 061-452-4625 Email : chanyaphat.c@multiinno.com