การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย
  • สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ
  • บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด
  • บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา