ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2566

 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษาได้จัดประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดย อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นประธานในที่ประชุม

Admin

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566

Admin

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมวางแผนการจัดงานและตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13

Admin

30 มกราคม 2566
1 2 12